Hổm rài con cứ bị ngứa nổi dạng giống như muỗi đốt mà xưng lên vậy á. Với lại ở vùng nhạy cảm con bị ngứa 2 bên. Nổi mục đỏ đỏ mà ngứa lắm. Với lại nhà đag sửa lại nữa. Con đag mang bầu, mà giờ con mú