Uống đến viên thứ 6 bị mất cả vỉ thuốc, trước đó đã uống 2 vỉ