Xin bác sỹ tư vấn có thể ghép được ngon tay giữa ko