Buồng thất trái không giãn và chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường .Có hình ảnh thông liên thất sát van DMC ,Dk lỗ thông về phía thất trái 4mm,về phía thất phải 8mm,shunt trái -ph