Bác oi cho con hỏi con 30 tuổi nhưng thường xuyên bị đâu trên đầu gối nên đi đứng ngoài rất khó khăn vay có nguy hiểm k bác