bác sĩ ơi cháu ngày thoa magaduo tối về thoa klenzitms r chấm mụ vitara dc mấy ngày mặt cháu rát mẩn đỏ lên ạ