Phòng Khám Tư Nhân Thịnh Lương

Phòng khám ở Hòa Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Tổ 22 Hữu Nghị – Hòa Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(0218) 838 8996