Hiệu thuốc 18B

Nhà thuốc ở Quảng Trị, Việt Nam

Địa chỉ

Chợ Đông Hà, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.