Bệnh Viện Huyện Đắk R’Lấp

Bệnh viện ở Đắk Nông, Việt Nam

Địa chỉ

Khối 1 Lê Hữu Trác, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp – Đắk Nông – Việt Nam

Số điện thoại

(0501) 364 7550