Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Khu Vực Phía Bắc

Bệnh viện ở Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Xã Tiên Châu, Thị Xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Số điện thoại

(0211) 386 9337