Bệnh Viện Đa Khoa, Huyện Thốt Nốt

Bệnh viện ở Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

2 Lê Thị Tạo Thị Trấn Thốt Nốt, Huyện Thốt Nốt – Cần Thơ – Việt Nam

Số điện thoại

(0710) 038 1938