Con đã đi chụp OCT mắt và cho kết quả bình thường, nhưng mỗi khi con che một mắt lại rồi nhìn vào một điểm thì lại thấy mắt bị di chuyển không biết có bị sao không ạ.