Tôi năm nay 66t bị cận từ năm 15 t, khi tới 60t thì độ cận giảm nhiều mắt trái còn 1đo, mắt phải còn 1,25 và 0,5 độ loạn, 3 nnăm trước khi đo mua kiếng mới thì mắt bên phải tăng lên trên