Nhà đầu tư

Hello Health Group là công ty có trụ sở đặt tại Singapore. Chúng tôi tập trung xây dựng những dự án kinh doanh có khả thi trong lâu dài dựa trên những nguồn lực kinh tế. Chúng tôi luôn mong muốn và kêu gọi được hợp tác với các nhà đầu tư trong công cuộc trở thành nhà cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Vui lòng liên hệ email [email protected]ellohealthgroup.com để biết thêm thông tin.

Cập nhật: ngày 5 tháng 8 năm 2015