Liên hệ với chúng tôi

Cám ơn vì bạn đã quan tâm đến Hello Health Group. Nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi, hãy liên hệ qua một trong những email bên dưới:

 

Email chung

[email protected]

 

Quảng cáo

[email protected]

 

Nhà đầu tư

[email protected]

 

Dành cho báo chí

[email protected]

 

Cập nhật: ngày 5 tháng 8 năm 2015