Nhà thuốc Nga Cách

Nhà thuốc ở Hòa Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Số 116, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình, Việt Nam.

Số điện thoại

0218 3852 617