Nhà Thuốc Bắc Như Lan Đường

Nhà thuốc ở Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Địa chỉ

Số 284/7 Ngãi Thuận, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành – Tiền Giang – Việt Nam

Số điện thoại

(073) 338 5022