Bài viết lien quan

Túi thừa trực tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Túi mô nhỏ phồng ra từ thành trực tràng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan