Bài viết lien quan

Tự nhiên

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bất cứ điều gì xảy ra trong tự nhiên hoặc được sản xuất một cách tự nhiên; Không phải là nhân tạo, tổng hợp, hoặc sản xuất ra.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan