Bài viết lien quan

Són tiểu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tình trạng tiểu không tự chủ được, chẳng hạn như tiểu khi ho hay cười.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan