Bài viết lien quan

Phân tử

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đơn vị nhỏ nhất của một chất có thể tồn tại độc lập mà vẫn giữ lại được các tính chất đặc trưng của chất đó.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan