Bài viết lien quan

Phân tử

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đơn vị nhỏ nhất của một chất có thể tồn tại độc lập mà vẫn giữ lại được các tính chất đặc trưng của chất đó.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan