Bài viết lien quan

Osteopuncture

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hình thức châm cứu, trong đó kim xuyên qua màng xương (màng bao phủ xương).

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan