Bài viết lien quan

Không gian của khuôn ngoại bào

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Gồm các chất lỏng bên ngoài tế bào.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan