Bài viết lien quan

Không được chính thức công nhận

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một tổ chức không có quyền được ủy quyền, phê duyệt hoặc ủy nhiệm. Các cơ sở giáo dục, bệnh viện, và các tổ chức khác cần phải có giấy chứng nhận để chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể.

Share now :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan