Bài viết lien quan

Enzyme

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất xúc tác hữu cơ nhằm đẩy nhanh các phản ứng hóa học.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan