Bài viết lien quan

Đường đa

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phân tử bao gồm nhiều phân tử đường liên kết với nhau.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan