Bài viết lien quan

Chính thể luận

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một lý thuyết cho rằng thiên nhiên rất thiêng liêng. Những người theo lí luận này khẳng định rằng vũ trụ không bị gián đoạn và rằng tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan