Bài viết lien quan

Bỏng hóa chất

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bỏng do tiếp xúc với các hóa chất tại hộ gia đình hoặc tại khu công nghiệp.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan