Bài viết lien quan

Bất thường trong nhiễm sắc thể X

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bất thường về nhiễm sắc thể của nhiễm sắc thể X.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan