Bài viết lien quan

Alkaloids

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Hợp chất hữu cơ có chưa nitơ, có cấu trúc dị vòng và phức tạp. Tên của các alkaloid thường kết thúc trong chữ -me.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan