Bệnh Viện Đông Y

Bệnh viện ở Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Thị Xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Số điện thoại

(0211) 386 0173