Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác có một vài nhóm dung dịch phụ được phân loại dựa trên nhóm dung dịch ấy ảnh hưởng đến bộ phận nào trong cơ thể hay cách các loại dung dịch được sử dụng để điều trị một loại bệnh cụ thể. Một loại dụng dịch có thể thuộc một hay nhiều nhóm dung dịch phụ.


Tìm theo bảng chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

A

B

D

G

H

I

M

O

P

Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác là nhóm thuộc dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác.